ĐIỀU KIỆN CHUNG MUA BÁN HÀNG HÓA CỦA HAFELE VIỆT NAM

1. THỎA THUẬN – HỢP ĐỒNG

1.1 Một hợp đồng giữa HAFELE và Khách Hàng được xác lập khi và chỉ khi HAFELE nhận được và chấp nhận Đơn Đặt Hàng hoặc khi HAFELE thực hiện theo các nội dung trong Đơn Đặt Hàng và/hoặc một thỏa thuận bằng văn bản được HAFELE và Khách Hàng ký kết.

1.2 Các Điều kiện ở đây áp dụng cho mọi hợp đồng trong đó HAFELE là bên bán hàng và/hoặc bên cung cấp dịch vụ hoặc cả hai, trừ trường hợp người có thẩm quyền của HAFELE có văn bản xác nhận rằng tất cả hoặc một phần của Điều Kiện Chung này không áp dụng.

2. HÀNG HÓA

2.1 HAFELE cam kết bán và phân phối các sản phẩm do HAFELE sản xuất hoặc phân phối (sau đây được gọi là “Hàng Hóa”), với chủng loại, số lượng, đơn giá, thời gian giao hàng và các chi tiết có liên quan như được nêu trong bất kỳ các tài liệu liên quan được ghi nhận sau đó như Đơn Đặt Hàng, Tiến độ Giao hàng, Hợp đồng Mua bán Hàng hóa và Cung ứng Dịch vụ, Biên Bản Giao Nhận và các tài liệu khác được sửa đổi, thay thế, bổ sung theo từng thời điểm.

2.2 Hàng Hóa mà HAFELE bán và phân phối là hàng mới, đúng với công bố của nhà sản xuất hoặc đại diện phân phối, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và HAFELE có đầy đủ thẩm quyền bán Hàng Hóa, dịch vụ đó ở Việt Nam.

2.3 HAFELE cũng cung cấp và bán những mặt hàng được sản xuất, đặt hàng riêng theo yêu cầu của Khách Hàng, được gọi là Mặt Hàng Đặc Biệt.

3. GIÁ

3.1 Giá Hàng Hóa do HAFELE quyết định và công bố đến Khách Hàng.

3.2 Giá Bán Hàng Hóa sẽ được xác định theo Bảng Báo Giá có hiệu lực tại từng thời điểm Đặt Hàng được xác nhận và/hoặc được đính kèm với Hợp đồng Mua bán Hàng hóa và Cung ứng Dịch vụ.

4. ĐẶT HÀNG, GIAO NHẬN, ĐỔI/TRẢ HÀNG HÓA

4.1 Hàng Hóa sẽ được HAFELE cung cấp theo tiến độ giao hàng và các yêu cầu cụ thể trong từng Đơn Đặt Hàng được xác nhận sau khi Hafele nhận được khoản đặt cọc. Số lượng Hàng Hóa có thể được điều chỉnh theo thực tế nhu cầu từng công trình.

4.2 Khách Hàng phải cung cấp ngày giao hàng cụ thể cho từng Đơn Đặt Hàng với tiến độ giao hàng chi tiết cho Hafele. Đơn Đặt Hàng sẽ được giao không muộn hơn 30 ngày so với ngày giao hàng /tiến độ trong Đơn Đặt Hàng ban đầu. Hafele sẽ không đảm bảo việc cung cấp Hàng Hóa trong trường hợp Khách Hàng không nhận hàng đúng thời hạn hoặc có bất kỳ thay đổi nào so với Đơn Đặt Hàng ban đầu trừ khi các Bên có văn bản thỏa thuận khác.

4.3 Đơn Đặt Hàng thể hiện các thông tin cơ bản về tên sản phẩm, mã số, số lượng, đơn giá, sẽ được Hafele thực hiện theo tiến độ giao hàng và các yêu cầu cụ thể trong từng xác nhận đặt hàng. Mỗi Bên chỉ định người có trách nhiệm để thực hiện các thủ tục báo giá, đặt hàng, nhận hàng. Trường hợp một bên có thay đổi về người có thẩm quyền thì phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trước ít nhất là ba (3) ngày làm việc. Bất kỳ Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng mà không có xác nhận với dấu công ty, chữ ký và tên của những người có thẩm quyền sẽ được coi là không có giá trị đặt hàng.

4.4 HAFELE sẽ cung cấp cho Khách Hàng dịch vụ xử lý Đơn Đặt Hàng, dịch vụ vận chuyển và giao hàng do Hafele chỉ định mà không tính phụ phí khi có đủ điều kiện sau:

(i) Giá trị Đơn Đặt Hàng (đã bao gồm VAT) từ năm triệu đồng (5.000.000 đồng) trở lên; và
(ii) Hàng hóa được giao đến tối đa 2 (hai) địa chỉ được thể hiện rõ trên Hợp đồng Mua bán Hàng hóa và Dịch vụ.

4.5 Mọi rủi ro đối với Hàng Hóa được chuyển giao cho Khách Hàng tại thời điểm hoàn tất việc giao nhận Hàng Hóa giữa Hafele và Khách Hàng.
Trong trường hợp, việc giao hàng do Khách Hàng yêu cầu và chỉ định thì mọi rủi ro đối với Hàng Hóa được chuyển giao sang Khách Hàng tại thời điểm Hafele giao hàng cho người chuyên chở đó. Trường hợp này cũng xem như là hoàn thành nghĩa vụ giao hàng của Hafele.

4.6 nhận hàng, Khách Hàng phải kiểm tra về số lượng, chất lượng, quy cách đóng gói của sản phẩm. Xác nhận của người đại diện có thẩm quyền của Khách Hàng trên Biên Bản Giao Nhận là bằng chứng Hafele đã hoàn tất việc giao hàng.

4.7 Khách Hàng được quyền khiếu nại bằng văn bản trong vòng một (1) ngày kể từ ngày nhận hàng nếu Hàng Hóa sai số lượng, chủng loại sản phẩm hoặc trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận hàng nếu Hàng Hóa bị lỗi do hư hỏng, khuyết tật của nhà sản xuất hoặc do Hafele giao hàng không đúng với thông tin sản phẩm đã công bố tại catalog. Sau những thời hạn này, Hafele sẽ từ chối xem xét việc bổ sung, đổi Hàng Hóa bị lỗi do giao thiếu hoặc do khiếm khuyết/hư hại.

4.8 Hafele không đồng ý các yêu cầu đổi/ trả hàng khi Hàng Hóa đã được giao theo đúng số lượng, chất lượng và quy cách theo đơn đặt hàng của Khách hàng.

4.9 Đối với Mặt Hàng Đặc Biệt, Đơn Đặt Hàng không được hủy hoặc thay đổi số lượng và chỉ được giao hàng một lần. Đơn Đặt Hàng sẽ được giao không muộn hơn ba (3) tháng so với ngày giao hàng/tiến độ ban đầu. Hafele sẽ tính phí lưu kho 0,1%/ ngày dựa trên tổng số tiền hàng còn lại trong kho tính từ tháng thứ 04 đến tháng thứ 06. Sau 06 tháng, Đơn Đặt Hàng sẽ tự động bị hủy bỏ và Khách Hàng mất khoản đặt cọc.

4.10 Quyền sở hữu Hàng Hóa sẽ được chuyển giao từ Hafele sang Khách Hàng khi tất cả công việc sau hoàn tất (i) Khách Hàng nhận Hàng Hóa, (ii) Hafele xuất hóa đơn thuế GTGT và (iii) Khách Hàng thanh toán đầy đủ cho Hafele. 

5. LẮP ĐẶT, BẢO HÀNH, SỬA CHỮA

5.1 HAFELE sẽ bảo hành Hàng Hóa phù hợp chính sách bảo hành Hàng Hóa mà Hafele đã công bố trên trang tin điện tử chính thức của Hafele theo đường dẫn www.hafele.com.vn và catalogue Khách Hàng phải cung cấp chứng từ yêu cầu thanh toán và/hoặc phiếu bảo hành khi có yêu cầu bảo hành. Hoặc Hafele bảo hành hàng hóa theo quy định bảo hành của Hợp đồng Mua bán Hàng hóa và Cung ứng Dịch vụ. Số điện thoại bảo hành của Hafele là: 18001797

5.2 HAFELE sẽ cung cấp dịch vụ lắp đặt và sửa chữa các sản phẩm theo Bảng giá dịch vụ do HAFELE ban hành vào từng thời điểm.

5.3 HAFELE sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ chỉ khi Khách Hàng đã cung cấp dịch vụ hỗ trợ ban đầu cho người dùng. Dịch vụ này bao gồm việc liên hệ với người dùng, xác định vấn đề và xử lý hoặc hướng dẫn người dùng tự xử lý những vấn đề đơn giản. Hafele sẽ cung cấp các khóa đào tạo về cách xử lý những vấn đề đơn giản cho Khách Hàng.

6. ĐẶT CỌC, HẠN MỨC THANH TOÁN

6.1 Đối với Mặt Hàng Đặc Biệt, Khách Hàng được yêu cầu đặt cọc với giá trị không thấp hơn 30% tổng giá trị Đơn Đặt Hàng (đã bao gồm thuế GTGT) và trước khi Hafele thực hiện việc giao hàng.

6.2 Hafele quyết định hạn mức thanh toán và có quyền rút lại hoặc thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào.

7. THANH TOÁN, ĐỐI CHIẾU VÀ XÁC NHẬN CÔNG NỢ

7.1 Khách Hàng phải thanh toán đầy đủ mọi Đơn Đặt Hàng cho Hafele theo phương thức chuyển khoản hoặc tiền mặt, phí chuyển tiền do Khách Hàng chịu.

7.2 HAFELE sẽ cung cấp cho Khách Hàng các chứng từ thanh toán được quy định chi tiết tại Hợp đồng Mua bán Hàng hóa và Dịch vụ.

7.3 Nếu Khách Hàng thanh toán chậm hoặc vượt quá hạn mức tín dụng hoặc không xác nhận công nợ thì Hafele có quyền không đáp ứng Đơn Đặt Hàng tiếp theo.

7.4 Khách Hàng phải thanh toán tiền lãi theo lãi suất nợ quá hạn theo ngày tại thời điểm thanh toán công bố bởi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) tính trên số tiền chậm trả.

8. NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

8.1 Khách Hàng chỉ sử dụng thương hiệu HAFELE cho mục đích bán hàng và quảng cáo của Khách Hàng khi HAFELE chấp thuận bằng văn bản.

8.2 Khách Hàng cam kết bảo mật mọi thông tin bao gồm nhưng không giới hạn các điều kiện và điều khoản của hợp đồng và các thông tin liên quan được trao đổi giữa Hafele và Khách Hàng dưới bất kỳ hình thức nào (các trao đổi, thảo luận, chính sách về bán hàng, sản phẩm, marketing, v.v liên quan đến sản phẩm và nhãn hiệu của HAFELE). Không Bên nào được quyền tiết lộ, sử dụng hay cho phép bên thứ ba sử dụng những thông tin mật này, trừ trường hợp tiết lộ theo quy định pháp luật nhưng trong trường hợp đó phải báo cho HAFELE biết trước.

8.3 Hafele có toàn quyền quyết định đưa ra những chương trình quảng cáo và chương trình khuyến mãi để đẩy mạnh doanh số bán hàng và mở rộng thị trường vào từng thời điểm và có văn bản thông báo đến Khách Hàng trước khi thực hiện. HAFELE sẽ áp dụng chiết khấu và/hoặc cung cấp catalogue, các vật dụng quảng cáo/khuyến mãi, hướng dẫn kỹ thuật sản phẩm mới, huấn luyện kiến thức sản phẩm theo từng chương trình quảng cáo, khuyến mãi.

8.4 Khách Hàng tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên của Hafele đến hỗ trợ các hoạt động quảng cáo, khuyến mãi, bán hàng.

8.5 Để đạt chuẩn nhà phân phối bán lẻ của Hafele, Khách Hàng cam kết thực hiện và hỗ trợ Hafele trong việc ổn định giá bán.

9. HIỆU LỰC, VI PHẠM VÀ CHẤM DỨT

9.1 Hợp đồng giữa Hafele và Khách Hàng sẽ chấm dứt khi một trong các trường hợp sau xảy ra:
- Hết thời hạn mà Hafele và Khách Hàng không có văn bản gia hạn.
- Hafele và Khách Hàng đã thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ hợp đồng của mình
- Một Bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng mà không khắc phục sau khi Bên kia đã thông báo.
- Theo thỏa thuận giữa Hafele và Khách Hàng hoặc theo quy định pháp luật.

9.2 Việc chấm dứt hợp đồng trong mọi trường hợp không làm ảnh hưởng đến bất kỳ quyền, nghĩa vụ phát sinh đối với mỗi Bên và/hoặc mỗi Bên có được trong quá trình thực hiện trước hoặc tại thời điểm chấm dứt hợp đồng.

9.3 Trường hợp Khách Hàng vi phạm nghĩa vụ về thanh toán bao gồm tiền đặt cọc, xác nhận công nợ, giao nhận Hàng Hóa, thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác của Hafele thì Hafele được quyền áp dụng một hoặc đồng thời các biện pháp sau:

- Tạm dừng giao dịch với Khách Hàng.
- Chấm dứt hợp đồng ngay lập tức nếu Khách Hàng không khắc phục trong thời hạn bảy (7) ngày kể từ ngày Hafele gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm.

10. BẤT KHẢ KHÁNG

10.1 Không  Bên nào chịu trách nhiệm vì sự chậm trễ hay không thực hiện nghĩa vụ của mình mà nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi các sự kiện bất khả kháng..

10.2 Các trường hợp bất khả kháng bao gồm chiến tranh, đình công, bạo loạn, phá hoại, hỏa hoạn, động đất, cũng bao gồm các quy định của Chính phủ về hạn chế hay ngăn cấm các lĩnh vực có liên quan làm cho một Bên không có khả năng thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình và bất kỳ những biến cố mà Hafele và Khách Hàng không lường trước được và không thể kiểm soát được.

10.3 Khi trường hợp bất khả kháng xảy ra, Bên chịu ảnh hưởng phải lập tức thông báo bằng văn bản cho Bên kia hỗ trợ phương thức cần thiết và thời gian để khắc phục khó khăn.

10.4 Để tránh hiểu nhầm, trường hợp Cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc đình chỉ hoặc chấm dứt dự án mà do lỗi của Khách hàng và/hoặc Khách hàng bị đình chỉ hoặc chấm dứt dự án mà không thông báo cho Hafele trong vòng [10] ngày kể từ ngày ghi trên quyết định đình chỉ, chấm dứt dự án (để các Bên thỏa thuận về cách xử lý Hợp Đồng) thì không được xem là sự kiện bất khả kháng. Trường hợp này Hafele có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng. Quyền và nghĩa vụ của các Bên được xử lý như trường hợp Hafele chấm dứt Hợp Đồng do vi phạm của Khách hàng.

10.5 Trong trường hợp một Sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 30 ngày, bất kỳ Bên nào cũng có thể, bằng một thông báo bằng văn bản gửi Bên kia, đơn Phương chấm dứt Hợp đồng này mà không phải chịu bất kỳ khoản bồi thường hoặc xử phạt vi phạm nào. Việc chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp này sẽ không làm ảnh hưởng đến các quyền lợi khác của các bên theo Hợp đồng.

11. BỒI THƯỜNG VÀ PHẠT VI PHẠM

11.1 Bất cứ Bên nào vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Hợp Đồng và việc vi phạm đó gây ra tổn thất hoặc thiệt hại cho Bên kia, thì Bên vi phạm có nghĩa vụ bồi thường cho tổn thất hoặc thiệt hại thực tế mà Bên kia gánh chịu theo quy định của pháp luật hiện hành, tuy nhiên tổng giá trị bồi thường trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá tổng giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.

11.2 Một trong hai Bên vi phạm Hợp Đồng thì Bên vi phạm chịu phạt vi phạm bằng 8% giá trị nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.

12. ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN

12.1 Tất cả các tài liệu giao dịch giữa Hafele và Khách Hàng về mua bán Hàng Hóa, dịch vụ như Bảng Báo Giá, Đơn Đặt Hàng, Hợp đồng Mua bán Hàng Hóa và Cung ứng Dịch vụ, Biên Bản Giao Nhận, các Thông báo và Phụ lục khác sẽ được xem là một thỏa thuận hoàn chỉnh và không thể tách rời. Hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ sẽ có thứ tự ưu tiên cao hơn Điều kiện chung. Trong trường hợp có sự khác biệt, văn bản ban hành/ký kết sau sẽ được ưu tiên áp dụng.

12.2 Điều Kiện Chung này được diễn giải và điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

12.3 Nếu bất cứ điều khoản nào hoặc phần nào ở đây bị vô hiệu vì bất cứ lý do gì, việc vô hiệu này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của các điều khoản khác.

12.4 Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Kiện Chungg này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hà Nội (HIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của HIAC. Các bên đồng ý rằng quá trình giải quyết tranh chấp có thể sử dụng các phương thức điện tử trên nền tảng giải quyết tranh chấp của HIAC. HIAC có trách nhiệm đảm bảo tính xác thực của hệ thống này.

12.5 Các sửa đổi, bổ sung liên quan đến Hàng Hóa và dịch vụ ở đây chỉ có hiệu lực khi được ký kết bằng văn bản bởi Hafele và Khách Hàng.

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/09/2021