Điều khoản sử dụng

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TỔNG THỂ VỀ VIỆC BÁN, BẢO HÀNH, LẮP ĐẶT VÀ SỬA CHỮA

I.        TỔNG QUAN

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TỔNG THỂ VỀ VIỆC BÁN, BẢO HÀNH, LẮP ĐẶT VÀ SỬA CHỮA sau đây gọi tắt là “Các điều khoản và điều kiện”.

1.      Các điều khoản và điều kiện này có liên quan đến bất cứ đơn hàng nào (dưới đây gọi là “Đơn đặt hàng” hoặc là “Xác nhận đơn hàng”) được bất cứ bên nào khác (dưới đây gọi là “Bên mua”) giao cho Công ty TNHH Häfele Việt Nam (dưới đây gọi là “Công ty”) đối với các sản phẩm được phân phối bởi Công ty TNHH Häfele Việt Nam, hay bất cứ nhà sản xuất hay nhà cung ứng nào khác (dưới đây gọi là “Nhà cung ứng”) do Công ty đại diện. Các điều khoản này cũng có liên quan đến bất cứ đơn đặt hàng nào được Bên Mua giao cho Công ty để yêu cầu lắp đặt hay sửa chữa bất cứ sản phẩm nào. Bất cứ sự thay đổi nào trong các điều kiện này sẽ không có giá trị ràng buộc trừ phi có văn bản xác nhận của một đại diện được ủy quyền của Công ty.

2.      Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với Đơn đặt hàng được gửi thông qua phương tiện telex, cáp hay điện thoại nếu không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu của Bên Mua. Các chỉ thị và hứa hẹn bằng lời nói của các nhân viên hay đại diện thương mại của Công ty phải được xác nhận bằng văn bản.

3.      Các văn bản chào giá do các nhân viên được ủy quyền của Công ty xác lập sẽ có giá trị ràng buộc với Công ty trong thời hạn là (04) tuần và sau đó sẽ tùy thuộc vào sự thay đổi không cần báo trước. Tất cả các mức giá đều là giá giao tại kho hàng tại Việt Nam trừ phi có liên quan đến hoạt động kinh doanh có đơn đặt hàng ký kết từ nước ngoài.

4.      Công ty bảo lưu quyền thay đổi các mức giá của hàng hóa trong trường hợp có sự  gia tăng về các khoản chi phí nguyên vật liệu, lương bổng hay các thay đổi về thuế hải quan, tỷ suất ngoại hối xảy ra ngay trước hay sau khi nhận đơn đặt hàng.

5.      Trong trường hợp các đơn đặt hàng sửa chữa. Công ty được quyền áp dụng các biện pháp khắc phục cả các hỏng hóc có chứng cứ rõ ràng trong quá trình sửa chữa thực tế. Công ty được quyền sử dụng phương pháp thay thế các bộ phận trong trường hợp hàng óa hư hỏng một phần hay toàn bộ, thay vì tiến hành thi công sửa chữa. Các bộ phận thay thế sẽ trở thành tài sản Công ty.

II.       DỰ TOÁN CHI PHÍ CHO CÁC ĐƠN ĐẶT HÀNG SỬA CHỮA

1.      Một bản dự toán chi phí chỉ sẽ được gửi cho Bên Mua dựa trên yêu cầu của Bên Mua sau khi Công ty đã tháo dỡ và kiểm tra sản phẩm có liên quan.

2.      Bất cứ bản dự toán chi phí nào và/hoặc các đề xuất chào giá mà chưa được Bên Mua xác nhận bằng văn bản sẽ không có giá trị ràng buộc đối với Công ty.

3.      Các văn bản dự toán do các nhân viên được ủy quyền của Công ty xác nhận sẽ có giá trị ràng buộc với Công ty trong thời hạn là bốn (04) tuần, sau thời gian này dự toán có thể thay đổi. Trường hợp Công ty xét thấy cần thiết phải thay thế các bộ phận sau khi chuẩn bị dự toán để đáp ứng các điều kiện kiểm nghiệm của Công ty và tránh các trường hợp vận dụng sai chức năng của sản phẩm, khách hàng phải chấp nhận khoản chi phí phụ trội mà Công ty có liên quan.

4.      Bất cứ khoản phí tổn nào mà Công ty đã gánh chịu trong quá trình chuẩn bị văn bản dự toán, kể cả các chi phí nhân công để di dời và lắp đặt lại cũng như tháo dỡ và lắp ráp lại sản phẩm có liên quan sẽ được tính cho khách hàng nếu Công ty không được tiến hành thực hiện đơn đặt hàng sửa chữa này. Nếu Công ty thực hiện đơn đặt hàng sửa chữa này, khách hàng sẽ không phải thanh toán khoản chi phí chuẩn bị văn bản dự toán.

III.     CHUYỂN GIAO HÀNG

1.      Công ty sẽ tuân thủ đúng các chỉ thị của Bên Mua có liên quan đến các ngày giao hàng hay thời gian sửa chữa tuy nhiên thời gian được ấn định để giao hàng hay sửa chữa chỉ có giá trị gần đúng và Công ty sẽ được miễn trừ mọi trách nhiệm trong những tình huống không có khả năng tuân thủ các chỉ thị như thế. Các chỉ thị của Bên Mua đối với việc giao hàng bằng đường hàng không từ nhà Cung ứng đến Công ty phải được xác nhận bằng văn bản với chi phí do Bên Mua gánh chịu. Việc giao hàng từng đợt theo đơn đặt hàng sẽ được xem là một đơn đặt hàng riêng biệt. Trường hợp Công ty không có khả năng chuyển giao bất cứ một hay nhiều đơn đặt hàng nói trên sẽ không cho phép Bên Mua hủy bỏ đơn đặt hàng tổng thể.

2.      Các chuyến giao hàng hay các lần sửa chữa chậm trễ do ảnh hưởng bởi trường hợp tranh chấp nghề nghiệp, hỏa hoạn, hỏng hóc máy móc hoặc khan hiếm nguyên vật liệu hay nhân công, hoặc bất cứ tình huống nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty sẽ không mặc nhiên làm vô hiệu hóa việc đáp ứng trọn vẹn đơn đặt hàng hay bất cứ phần nào của đơn đặt hàng. Tuy nhiên, Công ty có quyền hủy bỏ toàn bộ hay một phần đơn đặt hàng do ảnh hưởng của các tình huống kể trên và Bên Mua cam kết miễn trừ cho Công ty bất kỳ trách nhiệm, nghĩa vụ nào phát sinh từ việc hủy bỏ đó.

3.      Việc giao hàng theo đơn đặt hàng sẽ được xem là đầy đủ nếu do Công ty thực hiện và trao cho Bên Mua một Phiếu Giao hàng hay văn bản thông báo về việc hàng đến hoặc việc hoàn tất  sửa  chữa. Việc chuyển giao được hoàn tất khi Bên Mua ký xác nhận trên phiếu giao hàng.

IV.   GỬI HÀNG

1.      Hàng hóa sẽ được Bên Mua thu nhận hay được Công ty gửi cho Bên Mua tại địa điểm kinh doanh của Bên Mua, hoặc tại địa chỉ khác mà Bên Mua có thể quy định cụ thể, (Tiến trình giao - nhận và kiểm hàng sẽ triển khai theo qui trình do hai bên đồng thuận để đảm bảo hàng được giao nhận đầy đủ và nguyên vẹn). Kể từ thời điểm Công ty gửi hàng hóa đi từ cơ sở của Công ty hoặc trong quá trình tiến hành xử lý chất hàng lên phương tiện vận tải cho Bên Mua theo một Phiếu Giao Hàng, hay theo văn bản thông báo hàng đến và cho đến khi hàng hóa được chuyển giao cho Bên Mua mọi rủi ro, tổn thất hay thiệt hại hoặc hư hại nào đối với số hàng hóa ấy, cho dù phát sinh bất cứ nguyên nhân nào đều do Bên Mua gánh chịu.

2.      Trừ phi Bên Mua có chỉ thị khác đi, Công ty sẽ thu xếp vận chuyển hàng hóa với mức giá kinh tế nhất. Nếu Bên Mua đưa ra các chỉ thị đặc biệt, Bên Mua phải bồi hoàn lại cho Công ty bất cứ khoản chi phí vận chuyển hàng hóa nào để phù hợp với các chỉ thị ấy.

3.      Công ty bảo lưu quyền thực hiện việc gửi hàng đi từ bất cứ địa điểm nào, kể cả việc hàng hóa được gửi từ địa điểm khác với địa điểm đã được quy định cụ thể trong bất cứ đơn đặt hàng nào.

4.      Đối với các đơn đặt hàng sửa chữa, số hàng hóa không thu nhận trong vòng (06) tháng kể từ khi Công ty có thông báo về việc hoàn tất công việc sẽ trở thành tài sản của Công ty, và Công ty sẽ có quyền xử lý số hàng ấy theo bất cứ cách thức nào được xem là phù hợp nhất trong phạm vi công ty có thể thu xếp được.

5.      Tùy theo loại hàng hóa mà phiếu bảo hành (PBH) sẽ được gửi đính kèm theo sản phẩm cho Khách hàng. Khách hàng sẽ gửi 1 phần PBH sau khi đã điền đầy đủ thông tin về địa chỉ của Công ty TNHH Häfele Việt Nam đã thể hiện trên PBH.

V.      CÁC KHIẾU NẠI

1.      Các khiếu nại đối với các hàng hóa bị mất mát hay bị thiệt hại chỉ sẽ được Công ty sẵn sàng xem xét nếu, trong vòng (03) ngày kể từ khi nhận hàng, Bên Mua gửi văn bản thông báo cho Công ty về bất cứ sự việc nào mà căn cứ theo đó Bên Mua cho rằng số hàng hóa không phù hợp với yêu cầu của đơn đặt hàng và mỗi một yêu sách như thế phải được đính kèm theo Phiếu Giao Hàng hay hóa đơn có liên quan.

2.      Nếu Bên Mua không xác lập một khiếu nại theo quy định ngay trên đây, số hàng hóa có liên quan sẽ được xem như là phù hợp với đơn đặt hàng ở mọi khía cạnh và Bên Mua được xem là đã chấp nhận và đồng ý thanh toán cho số hàng hóa đó theo yêu cầu của Công ty. Nếu một yêu sách được gửi đi trong thời hạn quy định và được Công ty xem xét là chính đáng, trách nhiệm của Công ty chỉ giới hạn trong phạm vi thay thế theo quy định tại mục VI.4 của Các điều khoản và điều kiện này.

VI.   BẢO HÀNH

1.      Công ty bảo đảm rằng hàng hóa không có sai sót và khiếm khuyết về mặt nguyên vật liệu cũng như tay nghề, rằng chúng có chất lượng theo quy định cụ thể phù hợp với tình trạng công nghệ tương ứng. Công ty bảo lưu quyền thực hiện bất cứ thay đổi nào đối với số hàng hóa khi thấy cần thiết, và Bên Mua chấp nhận các thay đổi ấy như thể chúng ta đã được bao hàm từ trước trong đơn đặt hàng.

2.      Bên Mua sẽ được quyền hưởng các tiện ích từ chính sách bảo hành của nhà sản xuất hay nhà cung ứng đối với số hàng hóa ấy, tùy theo bất cứ điều kiện bao hàm trong đó.

3.      Đối với các đơn đặt hàng sửa chữa, Công ty bảo đảm việc sửa chữa được thực hiện bởi người có tay nghề phù hợp. Việc sửa chữa hay thay thế sẽ không làm gia hạn hay đổi mới thời hạn bảo hành gốc dành cho sản phẩm được sửa chữa. Đối với các bộ phận của các sản phẩm được cung ứng trong quá trình sửa chữa. Mục VI.2 trên đây sẽ được áp dụng.

4.      Việc bảo hành được giới hạn nghiêm ngặt trong phạm vi thay thế hay sửa chữa miễn phí tại phân xưởng của Công ty hay phân xưởng của một trong số đại lý chính thức của Công ty đối với bất cứ bộ phận nào của hàng hóa được xem là có khiếm khuyết do sai sót về mặt nguyên vật liệu hoặc các khiếm khuyết trong quá trình sản xuất (không phải do thiết kế đã được Bên Mua cung cấp hay qui  định cụ thể mà Công ty hay nhà Cung ứng đã có văn bản khước từ trách nhiệm đối với điều đó).

Các loại trừ của việc bảo hành:

- Không áp dụng nếu các bộ phận thay thế không thuộc về quá trình sản xuất đã từng được Công ty  hay Nhà Cung ứng áp dụng;

- Không áp dụng đối với các thiệt hại phát sinh từ nguyên nhân sử dụng sai trái hoặc phát sinh từ sự kiện hàng hóa đã được sử dụng cho các mục đích nào khác với mục đích sử dụng ban đầu của chúng;

- Không áp dụng đối với các hao mòn và tiêu biến trong điều kiện bình thường và các thiệt hại lớp bên ngoài cũng như các thiệt hại do xử lý không đúng cách, bao gồm những thay đổi về điều kiện hay quy chuẩn vận hành của các sản phẩm do lưu kho hay gá lắp không đúng cách, hoặc do tác động thời tiết hay các ảnh hưởng khác.

- Không áp dụng nếu các dấu xi/niêm phong của Công ty hay của Nhà Cung ứng đã bị gãy vỡ hay loại bỏ.

5.      Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí tổn đóng gói vận chuyển hàng hóa đã được thỏa thuận, chi phí ăn ở và thời gian đi lại của các nhân viên của Công ty tham gia vào công việc sửa chữa theo quy định của Công ty.

6.      Trách nhiệm bảo hành chỉ có thể được Công ty xem xét nếu trong thời hạn bảo hành Bên Mua gửi thông báo cho Công ty về các sai sót được cho là hiện có trong hàng hóa. Trong những trường hợp như thế, đơn đặt hàng sửa chữa sẽ được diễn giải như là “sửa chữa và thay thế miễn phí theo chế độ bảo hành”.

VII.   LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại hay tổn thất nào do bất cứ hình thức trộm cắp nào, hoặc do chính các tình huống cháy nổ, lũ lụt, đình công, bạo loạn hay bất cứ tình huống bất khả kháng nào. Công ty được miễn trừ mọi trách nhiệm đối với các tổn thất hay thiệt hại các hạng mục đồ vật trong (các) phương tiện xe cộ của Bên Mua (nếu có).

VIII.  THANH TOÁN, CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ RỦI RO

1.      Việc thanh toán phải được thực hiện bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt trừ phi có thỏa thuận khác đi. Không có trường hợp khiếu nại nào do Bên Mua tiến hành đối với Công ty có thể được khấu trừ trong phần thanh toán. Trong trường hợp việc thanh toán chậm trễ do tình trạng tài chính của Bên Mua bị sa sút sau khi thực hiện hoàn tất đơn đặt hàng, mọi khoản tiền mà Bên Mua còn nợ của Công ty, kể cả các hối phiếu và chi phiếu chưa được thanh toán hợp lệ cho dù thông báo về việc chưa thanh toán đúng hạn đã được gửi đi hay chưa, sẽ lập tức được xem là đến hạn và phải thanh toán ngay bằng tiền mặt. Nếu Bên Mua không thực hiện đúng nghĩa vụ chi trả nợ đối với các số tiền đến hạn thanh toán, Công ty có quyền đình chỉ mọi chuyến giao hàng tiếp tục cho đến khi tình trạng chưa thanh toán nợ được khắc phục, hoặc hủy bỏ đơn đặt hàng nếu còn có bất  cứ  số hàng nào phải được chuyển giao căn cứ theo văn bản này, cả hai biện pháp ấy sẽ không phương hại đến bất cứ yêu sách hay quyền lợi nào khác mà Công ty có thể tiến hành hay  vận dụng. Nếu cần thiết, Công ty sẽ có quyền tùy ý yêu cầu thanh toán ứng trước hay biện pháp bảo đảm phù hợp từ Bên Mua trong quá trình thu xếp một đơn đặt hàng.

2.      Quyền sở hữu tài sản đối với số hàng hóa sẽ không chuyển từ Công ty sang cho Bên Mua cho đến khi Công ty đã nhận đủ khoản thanh toán dành cho số hàng hóa ấy.

3.      Trong trường hợp hàng hóa được xử lí hay kết hợp với các sản phẩm khác, Công ty có quyền đồng sở hữu đối với số hàng hóa được tạo ra từ quá trình xử lý hay kết hợp như thế. Quyền đồng sở hữu ấy sẽ được tính theo tỷ lệ giá trị số tiền mua số sản phẩm được xử lý hay kết hợp như thế.

4.      Bên Mua được quyền bán lại số hàng được đề cập Mục VIII.2 bên trên, với điều kiện là Bên Mua gán nợ toàn bộ các quyền của mình đối với số hàng ấy cho Công ty xét trên mọi khoản tiền hay tài sản đã nhận được từ các khoản thu của vụ kinh doanh ấy nhân danh Bên Mua.

 IX.    KẾT THÚC:

Các điều khoản và điều kiện này chấm dứt nếu:

1.      Bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán hay vi phạm bất cứ nghĩa vụ nào của mình theo thỏa ước này;

2.      Có bất cứ tình trạng tịch biên hay thủ tục pháp lý nào được thực hiện để áp đặt đối với Bên Mua hay tài sản của Bên Mua, hoặc nếu Bên Mua thực hiện bất cứ thỏa ước dàn xếp nào với các chủ nợ của mình hay thực hiện bất cứ thủ tục phá sản nào;

3.      Một trong hai bên là một Công ty trách nhiệm hữu hạn phải tiến hành giải thể, cho dù trong tình huống bắt buộc hay tự nguyện, ngoại trừ phục vụ cho việc hợp nhất hoặc tái cơ cấu;

4.      Một trong hai bên có một đối tượng quản lý tài sản do Tòa án chỉ định đối với công việc kinh doanh hay các tài khoản tài sản của Bên ấy, hoặc bất cứ phần nào trong đó; Khi ấy và trong bất cứ trường hợp nào như thế, tổng số giá mua hay bất cứ phần nào trong số đó vẫn chưa được Bên Mua thanh toán, cùng với bất cứ khoản tiền  nào  khác phải trả cho Công ty, sẽ lập tức được xem là đến hạn thanh toán ngay và sẽ chịu tiền lãi với mức lãi suất là 1,5% mỗi tháng cho đến khi thanh toán hết số tiền ấy, và Công ty sẽ có quyền tái sở hữu và/hay bán lại số hàng (phục vụ cho mục đích ấy Công ty có quyền tự do tiến vào vùng đất hay công trình xây dựng nào đang lưu chứa số hàng hóa ấy) và từ đó thu hồi tổng số giá mua hay bất cứ số dư nợ nào trong đó vẫn chưa được thanh toán hoặc bất cứ số tiền nào khác mà Bên Mua phải chi trả cho Công ty. Bên Mua sẽ nhận được hạn mức tín dụng nợ hợp lý đối với các khoản thu ròng từ việc bán bất cứ số hàng hóa tái sở hữu nào như thế. Phục vụ cho mục đích của điều khoản này “các khoản thu ròng từ việc bán” có nghĩa là các khoản thu từ việc bán ra sau khi trừ đi các khoản chi phí và phí tổn tái sở hữu, lưu kho, bảo hiểm và bán ra.

X.      CÁC ĐIỀU KIỆN

1.      Trong tình huống các mẫu đơn đặt hàng của Bên Mua bao hàm các điều kiện, các điều kiện như thế chỉ có giá trị ràng buộc giữa Công ty và Bên Mua trong chừng mực mà chúng không mâu thuẫn với các điều khoản và điều kiện này. Các điều khoản và điều kiện này luôn được ưu tiên áp dụng.

2.      Hàng hóa mà Công ty cung ứng cho Bên Mua chỉ sẽ được trưng bày tại bất cứ cuộc triễn lãm nào tại Việt Nam khi có sự cho phép của Công ty.

3.      Hàng hóa mà Công ty cung ứng cho Bên Mua theo điều kiện là chúng sẽ không được tái xuất khẩu từ Việt Nam trừ phi đã được dung hợp vào một phương tiện cơ  giới  hay máy móc hoàn chỉnh, ngoài ra, khách hàng được phép cho lên nhưng chỉ khi nào khi có sự cho phép từ trước của Công ty.

4.      Công ty không chấp nhận bất cứ trách nhiệm trước bên Mua đối với bất cứ  khiếu nại nào trước mà một bên thứ ba có thể áp đặt cho Bên Mua có liên quan đến một thương hiệu hoặc nhãn hiệu đăng ký bảo chứng nào khác.

5.      Nếu các điều khoản và điều kiện này không được tuân thủ trọn vẹn, Công ty bảo lưu quyền hủy bỏ mọi đơn đặt hàng hiện có mà Công ty đã nhận từ Bên Mua.

XI.    TRANH CHẤP

Các điều khoản và điều kiện này này sẽ chịu sự chi phối của luật pháp Việt Nam. Mọi vấn đề, mâu thuẫn hay tranh chấp dưới bất cứ hình thức nào, nảy sinh nào vào bất cứ thời điểm nào trong tương lai, giữa bất cứ các Bên nào có liên quan đến thỏa ước này đối với hay liên hệ đến quyền lợi hay nghĩa vụ của họ căn cứ theo các điều khoản và điều kiện của thỏa ước này sẽ được chuyển đến cơ quan tòa án nhân dân có thẩm quyền phù hợp với Luật và Quy định hiện đang có giá trị thi hành. Phán quyết của Tòa án có giá trị thi hành với các Bên, Án phí do bên thua kiện chiu.